Finansowy wymiar migracji pacjentów wobec stosowania map potrzeb zdrowotnych w onkologii na przykładzie województwa śląskiego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Tomasz Holecki, Joanna Woźniak-Holecka, Karolina Sobczyk, Sergiusz Nawrocki, Michał Skrzypek, Agata Bocionek

3 (60) 2019 s. 173–178
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.42

Fraza do cytowania: Holecki T., Woźniak-Holecka J., Sobczyk K., Nawrocki S., Skrzypek M., Bocionek A. Finansowy wymiar migracji pacjentów wobec stosowania map potrzeb zdrowotnych w onkologii na przykładzie województwa śląskiego. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;3(60):173–178. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.42

Wstęp. W Polsce, wzorem innych krajów UE, przedstawiono pierwsze mapy potrzeb zdrowotnych w onkologii przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia. Mimo szerokiej krytyki ekspertów stanowią one wstęp do racjonalnego podejmowania decyzji w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia. Opracowanie przedstawia zbiór danych pozyskanych podczas badań własnych dotyczących leczenia onkologicznego w regionie Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem finansowej konsekwencji migracji pacjentów pomiędzy województwami. Cel. Celem opracowania jest dokonanie analizy przepływu środków finansowych pomiędzy województwami w zakresie leczenia onkologicznego dokonywanym przez poszczególne oddziały NFZ. Materiał i metody. Prezentowane dane pozyskane zostały ze śląskiego OW NFZ. Zakres dotyczył świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zrealizowanych w latach 2011–2012 w związku z rozpoznaniem choroby nowotworowej przez świadczeniodawców działających w oparciu o umowę ze śląskim oddziałem Funduszu. Wszelkie operacje na uzyskanych danych jak i analizy statystyczne prowadzono w oparciu o program Microsoft Access 2010 oraz pakiet statystyczny SAS. Celem graficznej prezentacji wyników w podziale na województwa, wykorzystano mapy wykonane w systemie informacji geograficznej ArcGIS z bazy GADM. Wyniki. Większość kosztów świadczeń w onkologii zostało wydatkowanych przez śląski OW NFZ na rzecz pacjentów mieszkających na terenie tego województwa. Niemniej jednak istotna finansowo część procedur została wykonana na rzecz pacjentów z województw ościennych. Pomiędzy okresami poddanymi analizie dochodziło także do niejednorodnego rozkładu wydatków w związku z ich wzrostem na wybranych obszarach. Wnioski. Należy zwrócić uwagę na fakt, że szpitale województwa śląskiego zajmujące się leczeniem onkologicznym obsługują pacjentów na poziomie regionalnym, a dostępność do tego typu leczenia w pewnym sensie warunkowana jest odległością od miejsca zamieszkania pacjenta do podmiotu leczniczego. Ponadto tworząc przyszłe mapy potrzeb zdrowotnych w onkologii, należy zwrócić uwagę na migrację pomiędzy jednostkami administracyjnymi, tak aby trafnie zdiagnozować potrzeby mieszkańców województw i skorelować je z zapleczem infrastrukturalnym i finansowym.

Słowa kluczowe: mapy potrzeb zdrowotnych, onkologia, finansowanie w ochronie zdrowia.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone