Analiza zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Marcin Cierniak, Martyna Kruszyńska, Cezary Kułak, Dariusz Timler

4 (61) 2019 s. 257–261
Kliknij aby wrócić do spisu treści
257_4_61_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.56

Fraza do cytowania: Cierniak M., Kruszyńska M., Kułak C., Timler D. Analiza zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;4(61):257–261. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.56

Wstęp. Według Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie jest dobrostanem osiąganym w trzech wymiarach: fizycznym, umysłowym i społecznym. W opublikowanym w 1974 r. raporcie Marc Lalonde wyróżnił cztery grupy czynników wpływających na stan zdrowia ludności. Tymi czynnikami były obszary: biologii i genetyki, środowiska, organizacji ochrony zdrowia, a także stylu życia. Współcześnie szacuje się, że styl życia w ponad 50% wpływa na stan zdrowia ludności. Cel pracy. Badanie ma na celu analizę wybranych zachowań zdrowotnych podejmowanych przez młodzież akademicką z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Materiał i metody. Badaniem objęto 200 studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zastosowany kwestionariusz ankiety zawierał 19 pytań. Uzyskane wyniki zostały poddane analizie statystycznej. Wyniki. Nie mniej niż jedna trzecia badanych (31%), ma kontakt z pacjentem niemal co dziennie, np.: w trakcie praktyk zawodowych bądź stażu. Jednocześnie niemal taki sam odsetek badanych (28%) wskazuje, iż myje ręce przed kontaktem z pacjentem: czasami bądź nigdy. Więcej niż 80 % ankietowanych deklaruje, iż uprawia aktywność fizyczną częściej niż jeden raz w tygodniu. Dyskusja. Procent studentów próby badanej deklarujących palenie papierosów (20%) jest mniejszy lub zbliżony w porównaniu do studentów środowisk medycznych pytanych o to zagadnienie, podobnie sytuacja wygląda w przypadku pytania o niezadowolenia z długości i jakości trwania swojego snu. W przypadku higienicznego mycia rąk procent studentów deklarujących, że wykonuje tę czynność prawidłowo jest dużo mniejszy niż w porównywanych pracach oryginalnych. Wnioski. Procent osób deklarujących w ankiecie właściwe zachowania zdrowotne, jak odpowiednia higiena rąk, niepalenie papierosów czy higiena snu jest niezadowalający. Zasadnym jest pogłębienie profilaktyki w badanej grupie studentów kierunków medycznych.

Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne, studenci.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone