Częstość spożywania alkoholu i zażywania narkotyków przez gimnazjalistów szkół oświęcimskich

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Dariusz Góra

4 (61) 2019 s. 270–274
Kliknij aby wrócić do spisu treści
270_4_61_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.58

Fraza do cytowania: Góra D. Częstość spożywania alkoholu i zażywania narkotyków przez gimnazjalistów szkół oświęcimskich. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;4(61):270–274. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.58

Wstęp. Uzależnienia chemiczne (alkohol, nikotyna, substancje psychoaktywne) jest jednym z największych problemów społecznych współczesnego świata. Pomimo szeroko zakrojonych programów profilaktycznych uzależnienia nadal pozostają kluczową bolączką obecnych społeczeństw. W obliczu obniżającego się progu inicjacji substancji uzależniających grupa szczególnie zagrożona tym problemem jest obecnie młodzież. Alkohol i narkotyki to częsta przyczyna uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Trudno znaleźć skuteczne metody zapobiegania zachowaniom ryzykownym wśród tej grupy osób. Przy obecnie nasilonych niekorzystnych zjawiskach, takich jak bezrobocie, trudna sytuacja rodzin, stres, depresje czy upadek moralny, trudno jest zachować komfort psychiczny i zdrowie osobie dorosłej, a tym bardziej dziecku. Różnego rodzaju napięcia i konflikty młodzież coraz częściej próbuje rozładować, sięgając po alkohol i narkotyki. Cel pracy. Celem artykułu jest próba przedstawienia częstości i przyczyn spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków przez gimnazjalistów szkół oświęcimskich. Materiał i metody. Materiałem badawczym była anonimowa ankieta (skierowana do uczniów klas III szkół gimnazjalnych) zawierająca pytania dotyczące częstości i przyczyn picia alkoholu oraz zażywania narkotyków. Do badań wykorzystano kwestionariusz ankiety, który został wypełniony przez 408 gimnazjalistów. Wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki. Codziennie alkohol spożywa 3% chłopców i 4% dziewcząt, najczęściej jest to piwo. Najwięcej adolescentów sięga po alkohol i narkotyki, by zaimponować grupie rówieśniczej lub z powodu problemów w nauce i problemów osobistych. Wnioski. Małe zainteresowanie ze strony rodziców w sprawach ważnych dla młodzieży, niewystarczająca bliskość z rodziną oraz wychowywanie się w rodzinach niepełnych są czynnikami wpływającymi na częstość picia alkoholu i palenia papierosów wśród młodzieży. Sposobem na zapobieganie problemom związanym z zażywaniem alkoholu i narkotyków przez młodych ludzi jest wprowadzenie kontroli ich spożycia, zniesienie reklamy i marketingu tych produktów, a także budowa prawidłowych wzorców osobowych dla młodzieży.

Słowa kluczowe: tytoń, zachowania zdrowotne, alkohol, młodzież, narkotyki.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone