Globalny i specyficzne style przywiązania w dzieciństwie i w dorosłości u osób z zaburzeniem osobowości borderline

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Denim Jan Sporny, Lidia Cierpiałkowska

4 (61) 2019 s. 331–336
Kliknij aby wrócić do spisu treści
331_4_61_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.66

Fraza do cytowania: Sporny D.J., Cierpiałkowska L. Globalny i specyficzne style przywiązania w dzieciństwie i w dorosłości u osób z zaburzeniem osobowości borderline. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;4(61):331–336. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.66

Wstęp. Zaburzenie osobowości borderline wzbudza szerokie zainteresowanie klinicystów i społeczeństwa. Coraz więcej osób ujawnia skrajną niestabilność w funkcjonowaniu psychospołecznym w różnych sferach życia. Nadal poszukuje się wyjaśnień patomechanizmu i patogenezy zaburzenia osobowości borderline, zwracając szczególną uwagę na doświadczenie traumy relacyjnej we wczesnym dzieciństwie. Cel pracy. Celem pracy było stwierdzenie związków między globalnym i specyficznymi stylami przywiązania w dzieciństwie i w dorosłości w grupie osób zdrowych i z zaburzeniem osobowości borderline. Sprawdzano tezę o utrzymywaniu się w grupie klinicznej wysokiego poziomu lęku przed opuszczeniem i lęku przed fuzją. Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzono na grupie 220 losowo wybranych osób. Spośród tej grupy wyodrębniono 30 osób z zaburzeniem osobowości borderline oraz 30 osób bez takich zaburzeń. Do badania wykorzystano Kwestionariusz Zaburzeń Osobowości Borderline (Leichsenring, 1999) oraz Kwestionariusz Wzorców Przywiązania ECR-RS R. Chrisa Fraleya (ECR-RS; Fraley i in., 2011). Wyniki. W grupie osób zdrowych istotne znaczenie dla zdrowia psychicznego miał styl przywiązania do ojca, z kolei w grupie osób z zaburzeniem osobowości borderline głównie styl przywiązania do matki. Na pytanie o różnice pomiędzy stylami przywiązania w dzieciństwie i w dorosłości, badacze wykazali zmienność stylów. Wnioski. Wyniki badań wskazały na związki pomiędzy stylami przywiązania oraz zmiennością stylów przywiązania w dzieciństwie i w dorosłości wśród badanych osób. Wczesnodziecięce style przywiązania w grupie osób borderline ukierunkowane są bardziej na unikanie, natomiast w dorosłości przyporządkowuje się raczej do lękowego modelu przywiązania.

Słowa kluczowe: osobowość borderline, przywiązanie, zaburzenie osobowości borderline.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone