Leki OTC a samoleczenie bólu

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Piotr Ratajczak, Krzysztof Kus, Magdalena Pluskota, Dorota Koligat, Tomasz Zaprutko, Elżbieta Nowakowska

3 (44) 2015 s. 147–153
Kliknij aby wrócić do spisu treści
147_3_44_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Ratajczak P., Kus K., Pluskota M., Koligat D., Zaprutko T., Nowakowska E. Leki OTC a samoleczenie bólu. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;3(44):147–153.

Wstęp. Ból jest subiektywnym, przykrym i negatywnym wrażeniem zmysłowym oraz emocjonalnym wpływającym niejednokrotnie na obniżanie jakości życia pacjenta. Osoba odczuwająca ból w pierwszej kolejności sięga po produkty lecznicze z grupy OTC, których sprzedaż jak i stosowanie odbywa się w sposób niekontrolowany. Cel. Celem pracy było zbadanie stanu świadomości pacjentów odnośnie do stosowania, interakcji a także działań niepożądanych leków dostępnych bez recepty OTC związanych z procesem samoleczenia bólu o niskim nasileniu. Materiał i metody. Głównym narzędziem badawczym w przeprowadzonym badaniu była anonimowa ankieta – udział w niej był dobrowolny. Kwestionariusz zawierał zarówno pytania jednokrotnego, jak i wielokrotnego wyboru związanych z tematyką leczenia bólu, a także leków OTC. Wyniki. Uzyskane wyniki wskazują, że leki przeciwbólowe przyjmowane są znacznie częściej przez kobiety, a do najczęściej przyjmowanych leków należą preparaty z grupy OTC, takie jak paracetamol oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne. Pacjenci w przeważającej części konsultują stosowanie leków z lekarzem. Ponadto większość badanych przyznaje, iż czyta ulotkę dołączoną do opakowania leku, a ponadto jest świadoma, iż pożywienie może wpływać na metabolizm leku w ustroju. Pomimo świadomości pacjentów związanej z procesem leczenia, ponad połowa respondentów po 40. roku życia obserwuje występowanie objawów niepożądanych po zastosowaniu leków z grupy OTC, przy czym żaden respondent nie łączy tego faktu z przyjmowanym jednocześnie pokarmem. Wnioski. Farmakoterapia bólu jest procesem złożonym, na który wpływa nie tylko dobór odpowiedniego leku przeciwbólowego, ale także odpowiednia dieta. Z tego względu warto zwrócić uwagę na prowadzenie skutecznej edukacji pacjenta w zakresie wystąpienia interakcji lek–pożywienie, która powinna być prowadzona zarówno przez lekarzy pierwszego kontaktu, jak i dietetyków.

Słowa kluczowe: leki bez recepty, OTC, ból, samoleczenie.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone