Ocena wiedzy personelu medycznego i niemedycznego o podstawowych czynnościach resuscytacyjnych (BLS) oraz zastosowaniu automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Ryszard Szpunar, Joanna Żurawska, Beata Pięta

4 (45) 2015 s. 235–241
Kliknij aby wrócić do spisu treści
235_4_45_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Szpunar R., Żurawska J., Pięta B. Ocena wiedzy personelu medycznego i niemedycznego o podstawowych czynnościach resuscytacyjnych (BLS) oraz zastosowaniu automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;4(45):235–241.

Wstęp. Prowadzenie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz wykonanie bezpiecznej i skutecznej defibrylacji przy użyciu automatycznego defibrylatora zewnętrznego powinny być umiejętnościami wymaganymi od wszystkich obywateli, a w szczególności od pracowników ochrony zdrowia. Przeprowadzone badanie ankietowe wykazało, że wiedza i umiejętności dotyczące prowadzenia resuscytacji krążeniowo‑oddechowej przez pracowników ochrony zdrowia nie są zadowalające. Należy zwrócić uwagę, aby szkolenia z BLS/AED były powtarzane cyklicznie, a formuła szkoleń była dostosowana do grup zawodowych. Cel. Celem pracy było określenie poziomu wiedzy pracowników medycznych i niemedycznych na temat podstawowych czynności resuscytacyjnych (BLS) oraz stosowania automatycznej defibrylacji zewnętrznej (AED). Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w 160-osobowej grupie pracowników szpitala, biorących udział w kursie BLS/AED. Wykorzystano kwestionariusz ankiety. Wyniki. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, iż wiedza personelu medycznego jest w nieznacznym stopniu wyższa niż wiedza personelu pracującego na stanowiskach administracyjnych, technicznych lub innych. W przypadku obu grup wiedza ta jest jednak niewystarczająca i wymaga uzupełnienia w zakresie bezprzyrządowej techniki udrażniania dróg oddechowych, miejsca uciskania klatki piersiowej oraz głębokości uciskania klatki piersiowej. Natomiast największą wiedzą pracownicy wykazali się w zakresie częstości uciskania klatki piersiowej oraz określenia czasu, w którym należy użyć AED. Wnioski. 1. Wiedza personelu medycznego i niemedycznego z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych jest niewystarczająca. 2. Osoby z personelu zarówno niemedycznego, jak i medycznego nie mają wystarczającej wiedzy na temat AED. 3. Coroczne szkolenia BLS/AED wydają się być najlepszym sposobem utrzymania odpowiedniej wiedzy i umiejętności.

Słowa kluczowe: podstawowe czynności resuscytacyjne, automatyczna defibrylacja zewnętrzna.Copyright © 2006–2023 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone