Analiza programu „Leki 75+” w wybranej aptece ogólnodostępnej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Michał Gojny, Magdalena Przybylska, Weronika Porolnik, Natalia Kostewicz, Weronika Guzenda, Marek Simon

3 (60) 2019 s. 143–147
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.37

Fraza do cytowania: Waszyk-Nowaczyk M., Gojny M., Przybylska M., Porolnik W., Kostewicz N., Guzenda W., Simon M. Analiza programu „Leki 75+” w wybranej aptece ogólnodostępnej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;3(60):143–147. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.37

Wstęp. Starzenie się społeczeństwa jest jednym z kluczowych problemów w polskim systemie opieki zdrowotnej ze względu na istotny wzrost kosztów leczenia osób starszych. Wydatki ponoszone przez te osoby na zakup leków stanowią znaczące kwoty w ich budżetach domowych. Analiza tych faktów skłoniła do wprowadzenia programu „Leki 75+”, aby zapewnić bezpłatny dostęp do części leków grupie pacjentów w wieku powyżej 75 lat. Cel. Ocena efektu programu „Leki 75+” poprzez analizę zmiany odpłatności za leki refundowane ponoszone przez pacjentów oraz oszacowanie wzrostu kosztów refundacyjnych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na bazie danych pozyskanych z Apteki „Convallaria” w Poznaniu na osiedlu Orła Białego. Analizie zostały poddane zestawienia refundacyjne z okresu 01.09.2015 – 31.12.2017 wygenerowane w systemie aptecznym KS-AOW firmy KAMSOFT. Badaniami objęto 1212 pacjentów powyżej 75 lat dokonujących realizacji recept wystawionych na refundowane leki, wyroby medyczne i środki spożywcze. Wyniki. Kwoty odpłatności za leki refundowane w grupie pacjentów powyżej 75 roku życia znacząco obniżyły się. W przypadku 50,0% pacjentów odpłatność pacjenta nie przekraczała 9,99 zł. W IV kwartale 2017 r. 59,0% pacjentów powyżej 75 roku życia korzystało z programu „Leki 75+”. Wartość bezpłatnie wydanych leków stanowiła 51,4% ogólnej wartości wydanych środków leczniczych. Największy wzrost refundacji leków wykazano w grupie leków hipolipemizujących, w preparatach oftalmologicznych oraz stosowanych w chorobach kości. Wnioski. Porównując opłatę ponoszoną przez pacjenta przy wykupie leków refundowanych przed i po wprowadzeniu programu „Leki 75+” wykazano, że odpłatność za leki refundowane w grupie pacjentów powyżej 75 roku życia znacznie zmalała. Od 2015 do 2017 zwiększyła się liczba osób po 75. roku życia korzystająca ze świadczenia.

Słowa kluczowe: apteka ogólnodostępna, senior, program „Leki 75+”.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone