REGULAMIN ZAMIESZCZANIA PRAC W POLSKIM PRZEGLĄDZIE NAUK O ZDROWIU
Redakcja Polskiego Przeglądu Nauk o Zdrowiu publikuje prace oryginalne, poglądowe, opracowania kazuistyczne, sprawozdania z uczestnictwa w zjazdach krajowych oraz międzynarodowych z zakresu: medycyny, w tym fizjoterapii i rehabilitacji, zdrowia publicznego, promocji i profilaktyki zdrowia, problematyki zarządzania w ochronie zdrowia, kształcenia kadr w ochronie zdrowia.

Przygotowanie manuskryptu
1. Artykuł powinien być napisany w języku polskim lub innym języku konferencyjnym i zgłoszony do Redakcji czasopisma za pomocą systemu on-line (uwaga: zgłaszanie manuskryptów jest zawieszone do odwołania).
2. Przyjmowane będą prace napisane w edytorach tekstu Microsoft Word.

Strona tytułowa manuskryptu
Strona tytułowa artykułu powinna posiadać następujący układ:
1. tytuł (w języku polskim i języku zgłoszonego artykułu)
2. imiona, nazwiska i tytułu naukowe autorów
3. nazwa jednostki, w której praca została wykonana oraz imię, nazwisko, tytuł kierownika jednostki
4. pełny adres korespondencyjny głównego autora pracy (wraz z numerem telefonu, faksu oraz adresem mailowym)

Streszczenia i słowa kluczowe
Do pracy powinno być dołączone streszczenie (zawierające nie więcej niż 250 słów) oraz słowa kluczowe (od trzech do pięciu) w języku polskim i języku zgłoszonego artykułu. W przypadku pracy oryginalnej streszczenie powinno posiadać układ strukturalny: wstęp, cel pracy, materiał, metody badawcze, wyniki, wnioski.

Układ pracy
1. Tekst prac oryginalnych powinien posiadać budowę strukturalną i dzielić się na następujące rozdziały: wstęp, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski, piśmiennictwo.
2. Objętość prac oryginalnych i poglądowych nie powinna przekraczać 12 stron, kazuistycznych 5 stron, innych – 2 strony
3. Prace powinny być napisane na papierze w formacie A4, z zachowaniem 1,5 linii odstępu między wierszami, czcionką 12 punktów (Times New Roman).
4. Materiał źródłowy przytaczany w tekście wg systemu Vancouver (wg kolejności cytowania, oznaczając w nawiasach kwadratowych. Spis piśmiennictwa należy umieścić po tekście pracy). W przypadku czasopism w następującym układzie: nazwisko autora/ów, inicjały imion, tytuł pracy, nazwa czasopisma, rok, zeszyt, tom, numery pierwszej i ostatniej strony. W przypadku cytowania
rozdziału z książki należy podać: nazwisko autora/ów, inicjały imion, tytuł rozdziału, nazwiska redaktorów książki (jeśli występują), tytuł książki, wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania,
numery pierwszej i ostatniej strony rozdziału. Powołując się na fragmenty książek należy uwzględnić: nazwisko autora/ów, inicjały imion, tytuł książki, nazwiska redaktorów (jeśli występują), wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania, numer strony. W piśmiennictwie nie można zamieszczać prac nie cytowanych w tekście pracy.

Ryciny i tabele
W tekście należy zaznaczyć miejsce na rycinę lub tabelę, podając jej numer i tytuł. Ryciny i tabele powinny być zamieszczone w dokumencie Word z tekstem właściwym lub dołączone w formie dodatkowych plików w systemie on-line.

Wymagania i prawa wydawcy
1. Autor przekazuje redakcji raport z programu antyplagiatowego dotyczącego artykułu.
2. Wraz z pracą należy przesłać oświadczenie wszystkich autorów, że manuskrypt nie był wcześniej publikowany oraz że nie został zgłoszony do publikacji w innym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym.
3. Praca przed przyjęciem do druku podlega recenzji przez wybranych specjalistów z danej dziedziny.
4. Redakcja może dokonywać zmian, bez uzgadniania z autorem, dotyczących stylistyki, usunięcia powtórzeń oraz przesunięć tabel i rycin.

Aktualny adres redakcji:
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań
(Sekretariat Dyrektora)Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone